Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a mikorvan.hu időpont emlékeztető portálon! A mikorvan.hu használatának megkezdése előtt köteles vagy elolvasni és elfogadni a mikorvan.hu Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: "ÁSZF"), valamint az Adatkezelési Tájékoztatót (összefoglaló néven: "Szerződés"):

A Felhasználó a regisztrálással szerződést köt a Pont24 Group Kft -vel, mint a mikorvan.hu oldal üzemeltetőjével (EU közösségi adószám: HU22717704, Székhely: Toportyán utca 27. Budapest 1213.) és elfogadja az ÁSZF-t. A Felhasználó regisztrálásával létrejön a Felek között a távollévők közötti szerződés. A Pont24 Group Kft-vel (a továbbiakban PM) az ÁSZF jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. PM saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja az ÁSZF-t, a változtatásokat pedig, valamennyi Felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A PM szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A Honlaphoz és azon megjelenített tartalomhoz kapcsolódó minden jog fenntartva, a felületen megjelenő cikkek, szövegek, arculatok minden tartalom tekintetében a szerzői jog kizárólag a Pont24 Group Kft-t illeti meg. Sokszorosításához, felhasználásához a szerző előzetes beleegyezése szükséges, ellenkező esetben jogtalan felhasználás feljelentést és kártérítési pert vonhat maga után.

Adatvédelem
Regisztráció
Felelősség
Rendszerhasználat
Reklamáció, információkérés
Hírlevél, reklám célú üzenet
Kapcsolattartás
Egyéb


ADATVÉDELEM

A Felhasználó személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. (1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.)

A Felhasználó az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat a PM a jelen pontban szabályozott módon kezelhesse.

A PM a Felhasználó adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja az Adatkezelési Tájékoztató szerint.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében a PM külön megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség.

A PM továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó valótlan adatokkal, vagy több alkalommal regisztrál, a Felhasználó fiókját bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

A mikorvan.hu, elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, de a rendszer használatából eredő esetleges károkért (saját jogi felelősségén túl) felelősséget nem vállal.

 

REGISZTRÁCIÓ

A mikorvan.hu oldalra történő regisztráció ingyenes, és nem jár semmilyen kötelezettséggel, a mikorvan.hu szolgáltatás meghatározott részeihez való hozzáférést regisztrációhoz köti.

A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztrációnál és adataiban bármilyen változás történik, köteles azt javítani a fiókjában. Amennyiben a PM tudomására jut, hogy a Felhasználó adatai nem valósak, vagy az adatok alapján nem elérhető, akkor azonnal kizárhatja a Felhasználót a szolgáltatásból.

A mikorvan.hu szolgáltatását a Felhasználó kizárólag akkor jogosult igénybe venni, illetve Felhasználóvá akkor válhat, ha:

  • 14. életévét betöltötte és cselekvőképessége nem korlátozott

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia, vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe.

A regisztrációt követően a megadott email címre kapott emailben kell megerősíteni a regisztrálást, ez után válik élessé a szolgáltatás a regisztrált Felhasználónak.

A kért értesítéseket az oldalra történő belépés után tudja teljesen szünetetltetni “hibernálás módba” kapcsolva, vagy részlegesen a rendszerüzenetek beállításaiba személyre szabhatja.
Fiók törlése esetén a PM minden adatot töröl és erről értesítést küld a törlés időpontjában.

 

FELELŐSSÉG

A Felhasználónak tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. A PM semmilyen felelősséget nem vállal az oldal korlátlan rendelkezésre állásáért. A PM által küldött rendszerüzenetek, értesítések esetleges spam mappába érkezése esetén sem vonható felelősségre, az információt átvettnek tekintik a Felek.

A PM semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a hitelmax.hu oldal akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése bármely szoftver nem megfelelő működése bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

A PM nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett, vagy közvetlen kárért, ami a mikorvan.hu oldalhoz való csatlakozás miatt a Felhasználónál következett be.
A PM nem felelős semmilyen vélt, vagy valós jövedelem vagy haszon kieséséért, amely a mikorvan.hu oldalon történt bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.
A PM nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Felhasználó a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia, vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. A mikorvan.hu a Szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.

A PM nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
A PM bármikor szabadon módosíthatja a Felhasználási Feltételeit és szabályait és/vagy a mikorvan.hu oldalt, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a PM nem vonható felelősségre, ha így tesz.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a mikorvan.hu oldalon. Bármely Felhasználó, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia az oldal használatával.

 

RENDSZERHASZNÁLAT

Regisztrációt követően időpontokat lehet rögzíteni a rendszerbe és beállítani mikor küldjön értesítést a kért időpontokról.

Személyek esetén a születésnap és névnapjuk értesítéséhez az adataikat az érintett személyek is megadhatják egy meghívás után, amit a felhasználó a rendszerből tud kezdeményezni.

Meghívhatja a mikorvan.hu rendszerünkből a saját internetes alkalmazásai segítségével az érintett személyeket, akik egy személyes kódra kattintva tudják megadni a regisztrációnál kért adatokat.

Adat megadás után a Felhasználó értesitést kap a rendszertől, és szerepel a kapcsolati listájában a meghívott személy, akihez megjegyzést, emlékeztetőt írhat.

Hetente kap a felhasználó egy értesítő ősszefoglalót, ha a következő 30 napban lesz eseménye, amire emlékeztetni kell.

Az eseményekről adott napi és heti összefoglalót mindig megküldi a rendszer, akkor is, ha a beállításokban kikapcsolja az értesítéseket.

Abban az esetben, ha a felhasználó a “hibernálás módba” kapcsol, nem küld a rendszer semmilyen értesítést sem 60 napig, kivéve marketing leveleket, ha felíratkozott rá külön. A hibernálás módban lévő felhasználóknak 60 naponta egy emlékeztető értesítést küld a rendszer.

 

REKLAMÁCIÓ, INFORMÁCIÓKÉRÉS

Felhasználó reklamációjával, információ kérési igényével a PM ügyfélszolgálatához fordulhat a mikorvan.hu oldalon megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

HÍRLEVÉL, REKLÁM CÉLÚ ÜZENET

Reklámcélú hírlevelet azoknak a Felhasználóknak küld a mikorvan.hu, akik regisztráció során hozzájárultak, ami minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját.
A hírlevél, vagy reklámcélú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a mikorvan.hu üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.

 

KAPCSOLATTARTÁS

A Felhasználó a regisztrációjával engedélyt ad rá, hogy a PM elektronikus vagy hagyományos postai úton, kizárólag statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje.
Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Felhasználóra nézve semmilyen negatív következménnyel.

 

EGYÉB

A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv szabályait alkalmazzák, jelen Szerződésre Magyarország joga az irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a helyi Bíróság kizárólagos illetékességének. Fogyasztóvédelem: http://www.nfh.hu/

Pénzügyi Békéltető Testület
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
Telefon: +361-489-9100
E-mail: pbt@mnb.hu


mikorvan.hu

2020. november 02.

0.02451