Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük a mikorvan.hu időpont emlékeztető portálon! A mikorvan.hu használatának megkezdése előtt köteles vagy elolvasni és elfogadni a mikorvan.hu Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: "ÁSZF"), valamint az Adatkezelési Tájékoztatót (összefoglaló néven: "Szerződés"):

A Felhasználó a regisztrálással szerződést köt a Pont24 Group Kft -vel, mint a mikorvan.hu oldal üzemeltetőjével (EU közösségi adószám: HU22717704, Székhely: Toportyán utca 27. Budapest 1213.) és elfogadja az ÁSZF-t. A Felhasználó regisztrálásával létrejön a Felek között a távollévők közötti szerződés. A Pont24 Group Kft-vel (a továbbiakban PM) az ÁSZF jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. PM saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja az ÁSZF-t, a változtatásokat pedig, valamennyi Felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A PM szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A Honlaphoz és azon megjelenített tartalomhoz kapcsolódó minden jog fenntartva, a felületen megjelenő cikkek, szövegek, arculatok minden tartalom tekintetében a szerzői jog kizárólag a Pont24 Group Kft-t illeti meg. Sokszorosításához, felhasználásához a szerző előzetes beleegyezése szükséges, ellenkező esetben jogtalan felhasználás feljelentést és kártérítési pert vonhat maga után.

Adatvédelem
Regisztráció
Felelősség
Rendszerhasználat
Reklamáció, információkérés
Hírlevél, reklám célú üzenet
Kapcsolattartás
Egyéb


ADATVÉDELEM

A Felhasználó személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. (1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.)

A Felhasználó az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat a PM a jelen pontban szabályozott módon kezelhesse.

A PM a Felhasználó adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja az Adatkezelési Tájékoztató szerint.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében a PM külön megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség.

A PM továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Felhasználó valótlan adatokkal, vagy több alkalommal regisztrál, a Felhasználó fiókját bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

A mikorvan.hu, elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, de a rendszer használatából eredő esetleges károkért (saját jogi felelősségén túl) felelősséget nem vállal.

 

REGISZTRÁCIÓ

A mikorvan.hu oldalra történő regisztráció ingyenes, és nem jár semmilyen kötelezettséggel, a mikorvan.hu szolgáltatás meghatározott részeihez való hozzáférést regisztrációhoz köti.

A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztrációnál és adataiban bármilyen változás történik, köteles azt javítani a fiókjában. Amennyiben a PM tudomására jut, hogy a Felhasználó adatai nem valósak, vagy az adatok alapján nem elérhető, akkor azonnal kizárhatja a Felhasználót a szolgáltatásból.

A mikorvan.hu szolgáltatását a Felhasználó kizárólag akkor jogosult igénybe venni, illetve Felhasználóvá akkor válhat, ha:

  • 14. életévét betöltötte és cselekvőképessége nem korlátozott

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia, vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe.

A regisztrációt követően a megadott email címre kapott emailben kell megerősíteni a regisztrálást, ez után válik élessé a szolgáltatás a regisztrált Felhasználónak.

A kért értesítéseket az oldalra történő belépés után tudja teljesen szünetetltetni “hibernálás módba” kapcsolva, vagy részlegesen a rendszerüzenetek beállításaiba személyre szabhatja.
Fiók törlése esetén a PM minden adatot töröl és erről értesítést küld a törlés időpontjában.

 

FELELŐSSÉG

A Felhasználónak tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. A PM semmilyen felelősséget nem vállal az oldal korlátlan rendelkezésre állásáért. A PM által küldött rendszerüzenetek, értesítések esetleges spam mappába érkezése esetén sem vonható felelősségre, az információt átvettnek tekintik a Felek.

A PM semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a hitelmax.hu oldal akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése bármely szoftver nem megfelelő működése bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

A PM nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett, vagy közvetlen kárért, ami a mikorvan.hu oldalhoz való csatlakozás miatt a Felhasználónál következett be.
A PM nem felelős semmilyen vélt, vagy valós jövedelem vagy haszon kieséséért, amely a mikorvan.hu oldalon történt bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.
A PM nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Felhasználó a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia, vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. A mikorvan.hu a Szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.

A PM nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
A PM bármikor szabadon módosíthatja a Felhasználási Feltételeit és szabályait és/vagy a mikorvan.hu oldalt, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a PM nem vonható felelősségre, ha így tesz.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a mikorvan.hu oldalon. Bármely Felhasználó, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia az oldal használatával.

 

RENDSZERHASZNÁLAT

Regisztrációt követően időpontokat lehet rögzíteni a rendszerbe és beállítani mikor küldjön értesítést a kért időpontokról.

Személyek esetén a születésnap és névnapjuk értesítéséhez az adataikat az érintett személyek is megadhatják egy meghívás után, amit a felhasználó a rendszerből tud kezdeményezni.

Meghívhatja a mikorvan.hu rendszerünkből a saját internetes alkalmazásai segítségével az érintett személyeket, akik egy személyes kódra kattintva tudják megadni a regisztrációnál kért adatokat.

Adat megadás után a Felhasználó értesitést kap a rendszertől, és szerepel a kapcsolati listájában a meghívott személy, akihez megjegyzést, emlékeztetőt írhat.

Hetente kap a felhasználó egy értesítő ősszefoglalót, ha a következő 30 napban lesz eseménye, amire emlékeztetni kell.

Az eseményekről adott napi és heti összefoglalót mindig megküldi a rendszer, akkor is, ha a beállításokban kikapcsolja az értesítéseket.

Abban az esetben, ha a felhasználó a “hibernálás módba” kapcsol, nem küld a rendszer semmilyen értesítést sem 60 napig, kivéve marketing leveleket, ha felíratkozott rá külön. A hibernálás módban lévő felhasználóknak 60 naponta egy emlékeztető értesítést küld a rendszer.

 

REKLAMÁCIÓ, INFORMÁCIÓKÉRÉS

Felhasználó reklamációjával, információ kérési igényével a PM ügyfélszolgálatához fordulhat a mikorvan.hu oldalon megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

HÍRLEVÉL, REKLÁM CÉLÚ ÜZENET

Reklámcélú hírlevelet azoknak a Felhasználóknak küld a mikorvan.hu, akik regisztráció során hozzájárultak, ami minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját.
A hírlevél, vagy reklámcélú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a mikorvan.hu üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.

 

KAPCSOLATTARTÁS

A Felhasználó a regisztrációjával engedélyt ad rá, hogy a PM elektronikus vagy hagyományos postai úton, kizárólag statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje.
Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Felhasználóra nézve semmilyen negatív következménnyel.

 

EGYÉB

A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv szabályait alkalmazzák, jelen Szerződésre Magyarország joga az irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a helyi Bíróság kizárólagos illetékességének. Fogyasztóvédelem: http://www.nfh.hu/

Pénzügyi Békéltető Testület
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
Telefon: +361-489-9100
E-mail: pbt@mnb.hu


mikorvan.hu

2020. november 02.

0.01763teszt esemény #1, október 07, péntek (07 óra 22 perc múlva)
teszt esemény #2, október 08, szombat (07 óra 22 perc múlva)
Brigitta, október 11, kedd (4 nap múlva)
Orsolya, október 21, péntek (14 nap múlva)
Zsuzsa, október 22, szombat (15 nap múlva)
Kinga, október 23, vasárnap (16 nap múlva)
Tímea, október 25, kedd (18 nap múlva)
könyvelési anyagot küldeni, november 01, kedd (25 nap múlva)
szemetest kivinni, november 01, kedd (25 nap múlva)
Imre, november 05, szombat (29 nap múlva)
KÜLDJÜK, MOST!
Móni, november 05, szombat (29 nap múlva)
Csilla, november 06, vasárnap (30 nap múlva)
virág locsólás, november 08, kedd (32 nap múlva)
Vizlágyító só , november 08, kedd (32 nap múlva)
kávé Csabival, november 10, csütörtök (34 nap múlva)
Zsuzsa, november 16, szerda (40 nap múlva)
Erzsébet, november 19, szombat (43 nap múlva)
Erzsébet, november 19, szombat (43 nap múlva)
Mónika, november 19, szombat (43 nap múlva)
Kata, november 25, péntek (49 nap múlva)
Emma, november 25, péntek (49 nap múlva)
Nóra, november 26, szombat (50 nap múlva)
Nóra, november 26, szombat (50 nap múlva)
negyedévente fodrász, december 01, csütörtök (55 nap múlva)
Imre, december 01, csütörtök (55 nap múlva)
Barbi, december 04, vasárnap (58 nap múlva)
Orsolya, december 15, csütörtök (69 nap múlva)
Erzsébet, december 16, péntek (70 nap múlva)
János, december 17, szombat (71 nap múlva)
László, december 17, szombat (71 nap múlva)
Barbi, december 17, szombat (71 nap múlva)
Kata, december 23, péntek (77 nap múlva)
Viktória, december 23, péntek (77 nap múlva)
Éva, december 24, szombat (78 nap múlva)
Éva, december 24, szombat (78 nap múlva)
Éva, december 24, szombat (78 nap múlva)
József, december 25, vasárnap (79 nap múlva)
Kamilla, december 28, szerda (82 nap múlva)
Dávid Atilla, december 30, péntek (84 nap múlva)
Erzsébet, január 01, vasárnap (86 nap múlva)
Péter, január 04, szerda (89 nap múlva)
Rita, február 11, szombat (4 hónap múlva)
Lívia, február 12, vasárnap (4 hónap múlva)
Lilla, február 16, csütörtök (4 hónap múlva)
Krisztina, február 17, péntek (4 hónap múlva)
Zsuzsa, február 19, vasárnap (4 hónap múlva)
Zsuzsa, február 19, vasárnap (4 hónap múlva)
Lilla, február 20, hétfő (4 hónap múlva)
Ádám, február 25, szombat (4 hónap múlva)
Andrea, február 26, vasárnap (4 hónap múlva)
Dávid Atilla, március 07, kedd (5 hónap múlva)
Ildikó, március 10, péntek (5 hónap múlva)
Viktória, március 16, csütörtök (5 hónap múlva)
József, március 19, vasárnap (5 hónap múlva)
Klaudia, március 20, hétfő (5 hónap múlva)
Klaudia, március 20, hétfő (5 hónap múlva)
Hajnalka, március 27, hétfő (5 hónap múlva)
Eszter, április 02, vasárnap (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 03, hétfő (5 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Andrea, április 18, kedd (6 hónap múlva)
Emma, április 19, szerda (6 hónap múlva)
Brigitta, április 20, csütörtök (6 hónap múlva)
Csilla, április 22, szombat (6 hónap múlva)
Péter, április 29, szombat (6 hónap múlva)
Péter, április 29, szombat (6 hónap múlva)
Tímea, május 03, szerda (6 hónap múlva)
Móni, május 04, csütörtök (6 hónap múlva)
Mónika, május 04, csütörtök (6 hónap múlva)
Csaba, május 05, péntek (6 hónap múlva)
Frigyes, május 06, szombat (6 hónap múlva)
Éva, május 16, kedd (7 hónap múlva)
Éva, május 16, kedd (7 hónap múlva)
Éva, május 16, kedd (7 hónap múlva)
Ildikó, május 16, kedd (7 hónap múlva)
Rita, május 22, hétfő (7 hónap múlva)
Eszter, május 24, szerda (7 hónap múlva)
Tünde, június 01, csütörtök (7 hónap múlva)
Tünde, június 18, vasárnap (8 hónap múlva)
Hajnalka, június 25, vasárnap (8 hónap múlva)
János, június 26, hétfő (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Csaba, július 06, csütörtök (8 hónap múlva)
Nóra, július 11, kedd (9 hónap múlva)
Nóra, július 11, kedd (9 hónap múlva)
Frigyes, július 18, kedd (9 hónap múlva)
Kinga, július 24, hétfő (9 hónap múlva)
Eudoxia, július 24, hétfő (9 hónap múlva)
Lívia, július 30, vasárnap (9 hónap múlva)
Krisztina, augusztus 05, szombat (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Péter, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
Csaba, augusztus 06, vasárnap (9 hónap múlva)
László, augusztus 08, kedd (10 hónap múlva)
Klaudia, augusztus 22, kedd (10 hónap múlva)
Klaudia, augusztus 22, kedd (10 hónap múlva)
Mária, szeptember 08, péntek (11 hónap múlva)
Mária, szeptember 09, szombat (11 hónap múlva)
Ádám, szeptember 09, szombat (11 hónap múlva)
Eudoxia, szeptember 16, szombat (11 hónap múlva)
Kamilla, szeptember 27, szerda (11 hónap múlva)
Andrea, szeptember 30, szombat (11 hónap múlva)